Mājas lapa Jautājumi un atbildes Sūdzību izskatīšana

Sūdzību izskatīšana

Mums ir svarīgs klientu viedoklis. Tādēļ, ja Jums rodas jautājumi, neskaidrības vai ierosinājumi saistībā ar kādu no Bankas sniegtajiem pakalpojumiem, klientu apkalpošanas sistēmu vai citu Jūs interesējošu Bankas darbības sfēru, Jūs varat iesniegt Bankai pieprasījumu sniegt atbildi vai konsultāciju Jūs interesējošā jautājumā.

AS Eesti Krediidipank Latvijas filiāle pieņem Jūsu rakstveida pretenzijas un rakstveida/mutvārdu Ierosinājumus, kurus Jūs varat iesniegt:

Rakstiski aizpildītā veidlapā vai brīvā formā, to iesniedzot klientu apkalpošanas centrā vai galvenajā birojā;

Pa pastu brīvā formā, adrese: Cēsu iela 31/3, Rīga, LV 1012;

Pa faksu (+371 67775849) brīvā formā;

Uz e-pastu – info@ekp.lv;

Mājas lapā www.ekp.lv sadaļā “Vēstule bankai”;

Internetbankā;

Telefoniski un mutiski (tikai ierosinājumus).


Rakstiska pretenzija tiek pieņemta, ja tajā ir norādīts:

Klienta – fiziskas personas – vārds, uzvārds un personas kods (ja tāda nav – dzimšanas datums);

Klienta – juridiskas personas – nosaukums un reģistrācijas numurs, pārstāvja vārds, uzvārds un amats;

Pretenzijas izklāsts;

Dokuments, kas pamato pretenziju (nepieciešamības gadījumā);

Pretenzijas iesniedzēja kontaktinformācija, obligāti norādot deklarēto (faktisko) vai juridisko adresi un/vai e-pasta adresi, vēlams norādīt kontakttālruņa numuru (ja tāds ir);

Pretenzijas iesniegšanas datums un Klienta paraksts.

Ja iesniegtā pretenzija neatbildist iepriekšminētajām prasībām vai pretenzijā sniegtā informācija ir nepietiekama, nesaprotama vai nepamatota, Jūs informēs par nepieciešamību 5 darba dienu laikā novērst nepilnības. Šādā gadījumā pretenzija tiks izskatīta pēc nepilnību novēršanas. Ja beidzoties termiņam pieprasītā informācija nav saņemta, pretenzija netiks izskatīta. Visa informācija, saistībā ar pretenzijas izskatīšanu, Jums tiks sniegta, izmantojot to komunikācijas kanālu, pa kuru pretenzija tika saņemta vai citu komunikācijas kanālu, kuru Jūs būsiet norādījis. Rakstiska atbildes versija tiks nosūtīta arī uz Jūsu deklarēto/faktisko/juridisko adresi vēstules formā.

Atbilde uz iesniegto pretenziju tiek sagatavota un nosūtīta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā vai 15 (piecpadsmit) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas, ja pretenzijas iesniedzējs ir patērētājs. Ja atbildi uz Jūsu iesniegto pretenziju nav iespējams sniegt augstāk norādītajā laikā, Filiālei ir tiesības pagarināt atbildes sniegšanas laiku, rakstiski Jums par to paziņojot.

Atbilde var būt sagatavota latviešu, krievu vai angļu valodā, atkarībā no tā, kādā valodā tika iesniegta pretenzija.

Klients var iesniegt sūdzību par Bankas rīcību un visiem Bankas piedāvātajiem pakalpojumiem Latvijas Komercbanku asociācijas (LKA) ombudā, ja klients iepriekš griezies kredītiestādē ar tāda pat satura pretenziju, bet nav saņēmis viņa pretenziju apmierinošu atbildi. LKA ombuds neskata liela apmēra (vairāk kā 50 000 EUR) un ļoti maza apmēra (mazāk kā 10 EUR) sūdzības. Vairāk informācijas par LKA ombudu - www.lka.org.lv/lv/ombuds/.

Ar “Nolikumu par Latvijas Komercbanku asociācijas ombudu” un “Kārtību, kādā Latvijas Komercbanku asociācijas ombuds izskata kredītiestāžu klientu sūdzības (reglaments)”, varat iepazīties AS Eesti Krediidipank Latvijas filiāles klientu apkalpošanas centros vai LKA mājas lapā – www.lka.org.lv.

Patērētājam ir tiesības sūdzību iesniegt Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC), lai saņemtu palīdzību strīda risināšanā. Informācija par PTAC, sūdzību iesniegšanas kārtību un ārpustiesas strīdu risināšanu ir pieejama centra mājas lapā www.ptac.gov.lv.

Ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā patērētājam sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav nodrošinājusi rezultātu, ir iespējams sasaukt Patērētāju strīdu risināšanas komisiju strīda izskatīšanai vai griezties ar prasību tiesā.

[ Izprintēt ]

Kā rīkoties kredīta atmaksas grūtību gadījumā
Par Noguldījumu Garantiju Fondu
Par Noguldījumu Garantiju Fondu
Cenrādis
Stratēģijas maiņa
Darba dienās no 9:00 līdz 17:00
Avalehekülg EST RUS ENG